پرسشهاي متداول - عیب یابی و تعمیر کولر آبی

در بخش های زیر می توانید مهمترین عیب های احتمالی پیش آمده برای کولر های آبی و علت و روش تعمیر آنها را مطالعه نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با نزدیکترین دفتر خدمات پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید.

علل بروز ایراد و موارد رفع آن :

 1. شناور تنظیم نیست :     شناور را تنظیم کنید.
 2. شیر فلکه بسته است :     قطعی آب را برطرف کنید.
 3. واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند :     واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید.
 4. شیلنگ واتر پمپ پاره شده است :     شیلنگ را تعویض کنید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.
  2. فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.
  3. پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.
  4. پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.
  5. پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.
  6. موتور فن نیم‌ سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.
  2. سیم‌ پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.
  2. پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.
  3. کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن :

  1. سیم‌ پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌ پیج را بازپیچی نمایید.
  2. سیم‌ پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید
 •  علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1.  سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید.
  2. یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید.
  3. بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.
  4. محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.
  5. روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد.

  1. موتور نیم سوز شده است.
  2. تسمه سفت است.
  3. یاتاقان‌ها گریپاج کرده‌اند.
  4. هوای محیط راهی به خارج ندارد.
  5. دریچه هوای کولر نیم‌بسته است.
  6. پولی‌ها در یک امتداد نیستند.
 •  علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. موتور فن اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
  2. واتر پمپ اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.
  3. اتصال بر اثر پاشیدن آب بر روی موتور بوجود آمده است : مانع از ریختن آب بر روی موتور شوید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است : خازن را تعویض کنید.
  2. واترپمپ خراب است : واتر پمپ را تعویض کنید.
  3. پره‌های واترپمپ گیر دارد : پره‌های واترپمپ را اصلاح کنید. در صورت اصلاح نشدن آنها را تعویض کنید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1.  در داخل جعبه ترمینال مخصوص ، اتصال ناخواسته رخ داده است : اتصال را برطرف کنید.
  2. در جعبه ترمینال‌های سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است : آنها را باز کرده و جاهای آنها را تغییر دهید.
 •  علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

  1. شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.
  2. کوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند و اثر لوله دریچه اطمینان کف کولر از بین رفته و یا کولر تراز نیست : برای اصلاح اشکالات اقدام نمایید.
 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

   اتصال سرسیم‌های دور زیاد و راه‌انداز جابجا به کلید گریز از مرکز صورت گرفته است : آنها را تغییردهید.

   

 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن : 

   شیلنگ پاره شده است و آب به داخل پره‌های توربین پاشیده می‌شود. یا آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود : شیلنگ را عوض کنید و مانع از رسیدن آب به تسمه شوید.

   

 • علل بروز ایراد و موارد رفع آن :

   فاصله بین پلاتین‌های کلید گریز از مرکز داخل موتور تنظیم نیست : آنها را تنظیم کنید.

Slider-Cooler-2-2048x1305
Cooler-Slider-6